Press Release

Global undersökning från Workday avslöjar AI-glapp på arbetsplatsen

Förtroendebrist hos både chefer och anställda vad gäller ansvarsfull utveckling och implementering av artificiell intelligens (AI) på arbetsplatsen.

STOCKHOLM, Sweden, January 10, 2024 – Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), en ledande leverantör av molnapplikationer för ekonomi och HR, lanserar idag en global studie som visar att de uppstått ett glapp gällande förtroende för AI på arbetsplatsen. Chefer och anställda är överens om att AI erbjuder stora möjligheter gällande företags utveckling men är osäkra på huruvida teknologin kommer att implementeras ansvarsfullt. Anställda är mer skeptiska än chefer.

Studien visar bland annat att:

  • Endast 62% av chefer (högre ledning/V-suite eller de som rapporterar direkt till dessa) välkomnar AI. Bland anställda är siffran lägre, 52%.
  • 23% av anställda är inte övertygade om att deras organisation sätter de anställdas intressen före organisationens vid implementering av AI.
  • 70% av chefer håller med om att AI bör utvecklas på ett sätt som möjliggör mänsklig kontroll och interaktion.
  • 42% av anställda tror att deras organisation saknar tydlig förståelse för vilka system som bör automatiseras helt och hållet och vilka som kräver mänsklig involvering.
  • Tre av fyra anställda säger att deras organisation inte samarbetar gällande reglering av AI.
  • Fyra av fem anställda säger att deras företag ännu inte har gemensamma riktlinjer för ansvarsfull AI-användning.

”Det råder ingen tvekan om att AI erbjuder enorma möjligheter för företags utveckling. Vår undersökning visar dock att chefer och anställda saknar både förtroende och förståelse för sina organisationers avsikter gällande implementering av AI på arbetsplatsen,” säger Jim Stratton, chief technology officer, Workday. ”För att minska denna förtroendeklyfta måste organisationer anta en tydlig syn på ansvar och styrning gällande AI, med fokus på regler och policys för att upprätthålla rätt balans mellan innovation och förtroende.”

”Etiska riktlinjer och standarder för användning av AI och ML är avgörande för långsiktig framgång. När vi introducerar AI-teknologi fokuserar vi på att bygga förtroende hos kunder och anställda,” säger Dan Cohen, chief information officer och director of operations på The Amenity Collective. ”Vårt mål är att skapa en kultur som utgår från kärnan av vår varumärkesidentitet, som omfamnar AI och ger varje person i vårt företag möjlighet att använda det för att stödja våra kunder. "Jag applåderar Workdays engagemang för att förstå och adressera inställningen från chefer och anställda så att vi kan arbeta för att minska förtroendeklyftan gällande AI.”

Förtroendebrist på alla nivåer
Det finns brist på förtroende inom alla nivåer av arbetsstyrkan när det gäller organisationers implementering av AI på ett, särskilt från anställda. Endast 62% av chefer välkomnar AI i sin organisation och lika många är övertygade om att deras organisation kommer att se till att AI implementeras på ett ansvarsfullt sätt. Bland anställda är siffrorna ännu lägre, 52% respektive 55%.

Det finns också osäkerhet bland anställda såväl som bland chefer om huruvida deras organisation kommer att implementera AI på rätt sätt. 23% av anställda är inte övertygade om att deras organisation sätter anställdas intressen över sina egna vid implementering av AI, och chefer håller med: 21% uppger att de inte är övertygade om att deras organisationer kommer att sätta de anställdas intressen först.

Mänsklig interaktion med AI
Chefer och anställda vill se mänsklig involvering i AI-processer, men är osäkra på hur det bör göras på bästa sätt. 70% av chefer håller med om att AI bör utvecklas på ett sätt som enkelt tillåter mänsklig interaktion och involvering. 42% av anställda tror dock inte att deras företag har en klar förståelse för vilka system som bör automatiseras helt och hållet och vilka som kräver att människor är involverade.

Tidigare undersökningar från Workday gällande ansvarsfull och effektiv AI visar att nästan tre fjärdedelar (72%) av chefer uppger att deras organisation saknar kompetens för att fullt ut implementera AI och ML, och ännu fler (76%) medger att deras kunskap om AI och ML-applikationer behöver förbättras.

Behov av smart och transparent AI-styrning
När de ombads att föreställa sig en framtid där AI är en naturlig del av vardagen, uppgav 42% av chefer och 36% av anställda att organisatoriska ramverk och regler är viktigast för att skapa tillförlitlig AI.

Det finns emellertid brist på synlighet inom organisationer gällande reglering och riktlinjer. Tre av fyra anställda menar att deras organisation inte samarbetar om AI-reglering, och fyra av fem säger att deras företag inte har gemensamma riktlinjer gällande ansvarsfull användning av AI.

Workday har lanserat denna undersökning som en upptakt till World Economic Forum Annual Meeting som äger rum i Davos, Schweiz, mellan den 15-19 januari 2024.

För ytterligare information:

Om rapporten
Datan kommer från den globala undersökningen "Closing the AI Trust Gap" som beställts av Workday och genomförts av FT Longitude i november och december 2023. Undersökningen omfattar 1 375 företagsledare och 4 000 anställda i 15 länder i tre kärnregioner: Nordamerika; Asien-Stillahavsregionen och Japan (APJ); samt Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA). Denna uppdelning ger en omfattande vy över organisationens hierarki och belyser perspektiven från ledningen och de anställda.

Om Workday
Workday är en ledande leverantör av molnapplikationer för ekonomi och HR och hjälper kunder att anpassa sig till och utvecklas i en värld i förändring. Workdays applikationer för ekonomisk förvaltning, HR, planering, spend management och analys baseras på AI och ML och används av tusentals organisationer världen över för att hantera framtidens arbete och arbetsklimat. Workday används av över 10 000 organisationer världen över inom flera olika industrier och branscher – från medelstora företag till över 50 % av alla Fortune 500-koncerner. För mer information om Workday, se Workday.com

© 2023 Workday, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Workday och Workday-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Workday, Inc. Alla andra varumärken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive innehavare.

Framåtblickande uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, bland annat uttalanden om Workdays planer, övertygelser och förväntningar. Dessa framåtblickande uttalanden är endast baserade på för närvarande tillgänglig information och våra nuvarande uppfattningar, förväntningar och antaganden. Eftersom framåtriktade uttalanden avser framtiden är de föremål för inneboende risker, osäkerheter, antaganden och förändringar i omständigheter som är svåra att förutse och av vilka många ligger utanför vår kontroll. Om riskerna förverkligas, om antagandena visar sig vara felaktiga eller om vi upplever oväntade förändringar i omständigheterna kan de faktiska resultaten skilja sig väsentligt från de resultat som antyds i dessa framåtblickande uttalanden, och därför bör du inte förlita dig på några framåtblickande uttalanden. Risker inkluderar, men är inte begränsade till, risker som beskrivs i våra dokument som lämnats in till Securities and Exchange Commission (”SEC”) inklusive vårt formulär 10-Q för det räkenskapsår som avslutades den 31 oktober 2023 samt andra rapporter som vi kan komma att lämna in till SEC, vilket skulle kunna leda till att de faktiska resultaten skiljer sig från förväntningarna. Workday åtar sig ingen skyldighet att, och har för närvarande inte för avsikt att, uppdatera sådana framåtriktade uttalanden efter datumet för detta meddelande.

Alla tjänster, funktioner eller egenskaper som inte har släppts och som nämns i detta dokument, på vår webbplats eller i andra pressmeddelanden eller offentliga uttalanden och som för närvarande inte är tillgängliga kan ändras efter Workdays godkännande och kanske inte levereras som planerat eller överhuvudtaget. Kunder som köper Workday-tjänster bör fatta sina köpbeslut baserat på tjänster, egenskaper och funktioner som för närvarande är tillgängliga.

 

För mer information:

Nikolay Evstratov
Workday
nikolay.evstratov@workday.com

Jonas Eklund, presskontakt
jonas.eklund@thepr.network

Lovisa Fredriksson, presskontakt
lovisa.fredriksson@thepr.network


Get Workday news by email.
Media inquiries? Please reach out.
Sure you want to leave the Workday newsroom based on this location?