Press Release

Workday utökar sitt ESG-erbjudande för att hjälpa kunder världen över driva sociala och hållbara initiativ

Nya lösningar underlättar planering, spårning och rapportering av kritiska ESG-data för nya standarder

STOCKHOLM, 12 maj, 2022 /PRNewswire/ -- Workday (NASDAQ:WDAY), ledande inom molnapplikationer för ekonomi och HR, meddelar idag att man lanserar nya lösningar och utökade möjligheter för att hjälpa sina globala kunder att möta kraven från nya reglerna för miljö, sociala frågor och styrning, det som kallas ESG (environmental, social, governance), och företags ansvarstagande. Två nya lösningar - social rapportering för ESG samt leverantörsrisk och hållbarhet - kommer att komplettera företagets nuvarande produktportfölj, som redan stöder ESG-mål med lösningar för tillhörighet och mångfald, hållbara inköp, utbildning i compliance, genomgripande funktioner för revision och intern kontroll samt planering och analys av ESG-data.

Organisationer över hela världen står inför ett ökande tryck från regelverk. Som exempel på detta kan nämnas de nya standarder som nyligen föreslagits av SEC i USA och European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) inom EU, samt ett växande intresse och krav från investerare och andra intressenter på att företag ska anta hållbarhetsstrategier och bästa praxis. Som ett resultat av detta utökar Workday sitt ESG-erbjudande för att fortsätta hjälpa sina kunder att få synlighet och insikt i data som är avgörande för att uppfylla såväl nuvarande som kommande ESG-krav.

Workday gör det också möjligt för sitt bredare ekosystem - inklusive kunder, partners och den större utvecklargemenskapen - att utveckla och anta nya ESG-funktioner genom att använda öppna standarder och tekniker för att bygga utökade lösningar på Workday-plattformen. Detta bidrar till att stödja globala kunders ESG-initiativ i olika regioner och branscher.

Få tillgång till ESG-data med en flexibel plattform
Workday erbjuder en flexibel plattform som hjälper kunder och partners att anpassa sig i takt med att ESG-reglerna fortsätter att utvecklas. Som en sanningskälla för två viktiga komponenter i ESG-rapportering och compliance- uppgifter om arbetstagare och leverantörer - är Workday unikt positionerade för att stödja kunder i utvecklingen av sina sociala-, ansvars- och hållbarhetsinsatser för att uppfylla informationskraven samt hjälpa dem att utvärdera hur de tar sig närmre målen.

Då ESG-kravet är mer angeläget än någonsin tidigare, utökar Workday sina befintliga erbjudanden genom att fortsätta med innovation som hjälper globala kunder att påskynda och utöka sina ESG-arbeten med:

  • Strömlinjeformad personalrapportering för att mäta ESG. För att spåra framsteg gentemot uppsatta mål och identifiera förbättringsområden, visar den nya sociala rapporteringenslösningen för ESG en instrumentpanel som konsoliderar information om arbetskraftens sammansättning, organisatoriska hälsa, mångfald och investeringar i arbetskraft från Workday HCM. Kunder kan till exempel snabbt se hur deras anställda fördelas efter mätvärden som ålder, etnicitet samt erfarenhet och se hur de kompenserar olika anställda, inklusive fördelning av lön, bonusar och andra förmåner. Ytterligare data från Workday People Analytics (inklusive VIBE-index), Workday Peakon Employee Voice och Workday Learning kan ytterligare förbättra en organisations ansträngningar kring den sociala komponenten i ESG, inklusive att hjälpa kunder att smidigt spåra framstegen i sina sociala initiativ och vidta åtgärder för att driva förändring.
  • Ökad tillgång till data för att hjälpa till att välja hållbara leverantörer. Workdays lösning för leverantörsrisker och hållbarhet kommer att hjälpa kunderna att förbättra resistensen i leveranskedjor och göra det möjligt att bedöma Scope 3-utsläpp - koldioxidutsläpp utöver ett företags direkta drift och användning av energi (el, ånga, värme eller kyla). Med hjälp av Workday Financial ManagementWorkday Prism Analytics och Workday Strategic Sourcing kommer den nya lösningen att möjliggöra insamling av viktiga ESG- och riskdata från leverantörer, identifiering av förbättringsområden och rapportering av Scope 3-utsläpp från leverantörer, inom till exempel transport, distribution och kapitalvaror. Workdaykunder kommer att kunna hitta och spåra leverantörsdata som sedan kan beaktas när de gör leverantörsval i linje med ESG-målen.
  • Skräddarsydda lösningar från partners som bygger på Workday. Workday erbjuder en anpassningsbar plattform som gör det underlättar för företag att hantera sin strategi för utsläppsminskning. Accelerate2zero - byggd av Deloitte på Workday Adaptive Planning - gör det möjligt för organisationer att fånga upp Scope 1-utsläpp (direkta utsläpp från ett företag, till exempel från anläggningar eller företagsfordon), Scope 2-utsläpp (indirekta utsläpp i samband med inköp av el, ånga, värme eller kyla) och Scope 3-utsläpp, till exempel affärsresor, material och avfall samt utsläpp från hela värdekedjan. Lösningen gör det möjligt för företag att genomföra en kostnads-och nyttoanalys av alternativ för utsläppsminskning och möjliggör dynamisk hantering av utsläppsbudgetar. Detta hjälper organisationer att uppnå utsläppsmålen inom ramen för sin ESG-strategi.

Lösningen för social rapportering gällande ESG finns tillgänglig idag. Lösningen för leverantörsrisker och hållbarhet kommer att finnas tillgänglig senare under 2022, utan extra kostnad för Workdays kunder. Accelerate2zero-lösningen från Deloitte finns tillgänglig idag för användning i länder som har beräknat sina utsläppsfaktorer och gjort dem offentligt tillgängliga.

För mer information:

Kommentarer till nyheterna
"I vår strävan att skapa en mer hållbar framtid är Workday fast beslutet att vara en proaktiv partner som driver fortsatt innovation för att hjälpa kunderna att främja sina ESG-initiativ", säger Pete Schlampp, strategichef på Workday. "Vi möter inte bara kunderna där de befinner sig i dag, utan genom våra egna investeringar och vår öppenhet utökar vi det värde vi ger dem genom vårt ekosystem för att hjälpa dem att nå dit de behöver befinna sig i framtiden." 

"Nyligen inträffade händelser, inklusive den globala pandemin, social oro och ökad aktivism bland anställda i kombination med ökat intresse från investerare och anställda samt ett regelverk under utveckling, har ökat efterfrågan på lösningar som hjälper till att effektivisera, förenkla och öka transparensen kring analys och rapportering av ESG-information på ett standardiserat och metriskt sätt", säger Bjoern Stengel, practice lead, global hållbarhetsforskning, IDC. "Det finns en betydande möjlighet för framåtblickande molnlösningar att driva effektivitet i ESG-rapportering. Detta genom att bidra till att företag kan fokusera på strategiska ESG-initiativ och leveranser genom att tillhandahålla kritiska operativa data som stödjer dem på deras hållbara omvandlingsresa."

"Deloitte byggde Accelerate2zero för att hjälpa kunder att navigera på vägen mot koldioxidneutralitet med scenarioplanering och modellvägar", säger Jennifer Steinmann, global ledare för klimat- och hållbarhetsmarknaden på Deloitte. "Kundernas efterfrågan gällande skräddarsydda lösningar skapade en möjlighet till innovation på Workday-plattformen. Samarbetsfunktionaliteten i Workday Adaptive Planning innebar att Deloitte kunde koppla klimatminskningsstrategier till ekonomi och ge kunderna en mer komplett bild av deras framsteg och prognoser för koldioxidutsläpp." 

Om Workday:
Workday är en ledande leverantör av molnapplikationer för ekonomi och HR och hjälper kunder att anpassa sig till och utvecklas i en värld i förändring. Workdays applikationer för ekonomisk förvaltning, HR, planering, spend management och analys används av tusentals organisationer världen över – från medelstora företag till över 50 procent av Fortune 500-koncerner. För mer information om Workday, se workday.com

Framåtblickande uttalanden:   
Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, bland annat uttalanden om Workdays planer, övertygelser och förväntningar. Dessa framåtblickande uttalanden är endast baserade på för närvarande tillgänglig information och våra nuvarande uppfattningar, förväntningar och antaganden. Eftersom framåtriktade uttalanden avser framtiden är de föremål för inneboende risker, osäkerheter, antaganden och förändringar i omständigheter som är svåra att förutse och av vilka många ligger utanför vår kontroll. Om riskerna förverkligas, om antagandena visar sig vara felaktiga eller om vi upplever oväntade förändringar i omständigheterna kan de faktiska resultaten skilja sig väsentligt från de resultat som antyds i dessa framåtblickande uttalanden, och därför bör du inte förlita dig på några framåtblickande uttalanden. Risker inkluderar, men är inte begränsade till, risker som beskrivs i våra dokument som lämnats in till Securities and Exchange Commission ("SEC"), inklusive vårt formulär 10-K för det räkenskapsår som avslutades den 31 januari 2022, och våra framtida rapporter som vi kan komma att lämna in till SEC från tid till annan, vilket skulle kunna leda till att de faktiska resultaten skiljer sig från förväntningarna. Workday åtar sig ingen skyldighet att, och har för närvarande inte för avsikt att, uppdatera sådana framåtriktade uttalanden efter datumet för detta meddelande.

Alla tjänster, funktioner eller egenskaper som inte har släppts och som nämns i detta dokument, på vår webbplats eller i andra pressmeddelanden eller offentliga uttalanden och som för närvarande inte är tillgängliga kan ändras efter Workdays gottfinnande och kanske inte levereras som planerat eller överhuvudtaget. Kunder som köper Workday-tjänster bör fatta sina köpbeslut baserat på tjänster, egenskaper och funktioner som för närvarande är tillgängliga.

For further information: För mer information: Patrick Evenden, Workday, T: +46 (0) 797 19 14 990, E: patrick.evenden@workday.com; Jonas Eklund, presskontakt, T: +(0) 46 704 93 96 97, E: jonas.eklund@thepr.network; Lovisa Fredriksson, presskontakt, T: +(0) 46 734 33 31 10, E: lovisa.fredriksson@thepr.network

Get Workday news by email.
Media inquiries? Please reach out.
Sure you want to leave the Workday newsroom based on this location?