Press Release

Workday Global Survey: Chefer inom ekonomi, HR och IT avslöjar de största hindren för digital omvandling efter pandemin

55 % av tillfrågade företagsledare säger att affärskrav väger tyngre än digitala strategier, vilket ökar klyftan för digital acceleration

Företagsledare prioriterar datatillgänglighet och medarbetarupplevelser för att påskynda den digitala omvandlingen

STOCKHOLM, 19 maj, 2022 /PRNewswire/ -- Workday Inc. (NASDAQ: WDAY), ledande inom molnapplikationer för ekonomi och HR, publicerar idag resultaten av sin senaste undersökning om digital omvandling. Rapporten undersöker effekterna av den globala pandemin på organisationers digitala omvandlingsarbete inom tre kritiska affärsfunktioner: ekonomi, personal (HR) och informationsteknik (IT).

I rapporten "Closing the Acceleration Gap: Toward Sustainable Digital Transformation" har Workday ställt frågor till 1 150 ledare för globala, ledande bolag i syfte att förstå den digitala omvandlingen under de senaste två åren, inklusive de största hindren för framgång. I studien uppger, trots att ekonomi-, HR- och IT-cheferna inser vikten av digital omvandling, 55 % av de tillfrågade att verksamhetens krav alltid eller ofta trumfar deras digitala strategier och att de därigenom kommer i andra hand. Som ett resultat av detta ökar den digitala accelerationsklyftan, där verksamhetens behov förändras snabbare än den teknik, de processer och den kultur som krävs för att hålla jämna steg. Som svar på detta antar chefer en mer uthållig strategi för omvandling genom att prioritera tillgång till data och medarbetarnas upplevelse.

För att hjälpa till att överbrygga accelerationsklyftan fokuserar företagsledare inom de tre funktionerna på följande faktorer:

  • Ekonomichefer: Enhetliga och snabba data.
    Mer än hälften av ekonomicheferna (51 %) säger att en av de viktigaste faktorerna för att påskynda planerings-, genomförande- och analyscyklerna är ny teknik som kan hjälpa till att integrera data mellan olika system och bryta upp interna datasilos. 61 % säger att teknik som förenar finansiella, mänskliga och operativa data är deras mest angelägna behov. Så många som 64 % medger att det tar veckor eller mer att få fram resultaten i slutet av en rapporteringsperiod.

  • HR-ledare: Medarbetarnas erfarenhet och kompetensutveckling.
    Under "The Great Resignation" fokuserade organisationerna alltmer på kompetens för att förbättra rekrytering, personalomsättning och den övergripande upplevelsen för de anställda. Enligt undersökningen rankar 25 % av HR-cheferna uthållighet och anpassningsförmåga högst bland de färdigheter som kommer att säkerställa att teamen kontinuerligt kan möta verksamhetens krav i takt med att de utvecklas. Vidare säger 50 % av HR-cheferna att positiva medarbetarupplevelser är viktigast för att påskynda omvandlingen i hela verksamheten.

  • IT-chefer: Att bryta upp silos för att driva automatisering.
    Även om CIO:s har nyckeln till datadriven omvandling är många överväldigade av förändringstakten. Tidigare begränsningar och datasilos är de främsta hindren för digital omvandling, enligt undersökningen. Endast 42 % av IT-cheferna är övertygade om att deras team kan införa molnteknik utan att behöva begränsas av tidigare digital infrastruktur. Vidare kämpar hälften av IT-cheferna (50 %) med att hålla jämna steg med uppgraderingar av tjänster som är del av äldre teknik, och 59 % säger att det kan ta veckor eller månader att ändra en automatiserad affärsprocess.

Workday hjälper organisationer att överbrygga det digitala accelerationsgapet med Workday enterprise management cloud, som ger en enhetlig bild av finansiella, personella och operativa data för att hjälpa organisationer att anpassa sig och ligga steget före i den accelererande förändringstakten. 

Kommenterar till nyheterna
"Digital transformation är inte längre ett val - det är nödvändigt för att hålla jämna steg i dagens föränderliga värld. Precis som studien visar finns det ett accelerationsgap som organisationer måste ta itu med för att se till att deras digitala resa håller jämna steg med de växande och föränderliga kraven i deras verksamhet," säger Pete Schlampp, Chief Strategy Officer, Workday. "Det är uppmuntrande att globala ledare inom ekonomi, HR och IT tar ett mer väl avvägt grepp om sina omvandlingsstrategier genom att utnyttja teknik - som Workday - som driver anpassningsförmåga i hela verksamheten."

Om undersökningen
Workday har fått svar från 1 150 företagsledare för ledande bolag i Nordamerika, Europa och Asien inom 13 branscher för att förstå hur den digitala omvandlingen påverkar tre centrala affärsfunktioner: ekonomi, HR och IT. Undersökningen ägde rum mellan augusti och november 2021.

Utöver denna kvantitativa forskning genomförde Workday djupgående kvalitativa intervjuer med ledande företagsledare och transformationsexperter från finans-, HR- och IT-funktionerna mellan september och november 2021, vilka samtliga ingår i rapporten.

För mer information:

Om Workday
Workday är en ledande leverantör av molnapplikationer för ekonomi och HR och hjälper kunder att anpassa sig till och utvecklas i en värld i förändring. Workdays applikationer för ekonomisk förvaltning, HR, planering, spend management och analys används av tusentals organisationer världen över – från medelstora företag till över 50 procent av Fortune 500-koncerner. För mer information om Workday, se workday.com

 ©2022 Workday, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Workday och Workday-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Workday, Inc. Alla andra varumärken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive innehavare.

Framåtblickande uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden, inklusive bland annat uttalanden om Workdays planer, övertygelser och förväntningar. Dessa framåtblickande uttalanden är endast baserade på för närvarande tillgänglig information och våra nuvarande uppfattningar, förväntningar och antaganden. Eftersom framåtblickande uttalanden avser framtiden är de föremål för inneboende risker, osäkerheter, antaganden och förändringar i omständigheter som är svåra att förutse och av vilka många ligger utanför vår kontroll. Om riskerna förverkligas, om antagandena visar sig vara felaktiga eller om vi upplever oväntade förändringar i omständigheterna kan de faktiska resultaten skilja sig väsentligt från de resultat som antyds i dessa framåtblickande uttalanden, och därför bör du inte förlita dig på några framåtblickande uttalanden. Risker inkluderar, men är inte begränsade till, risker som beskrivs i våra dokument som lämnats in till Securities and Exchange Commission ("SEC"), inklusive vårt formulär 10-K för det räkenskapsår som avslutades den 31 januari 2022, och våra framtida rapporter som vi kan komma att lämna in till SEC från tid till annan, vilket skulle kunna leda till att de faktiska resultaten skiljer sig från förväntningarna. Workday åtar sig ingen skyldighet att, och har för närvarande inte för avsikt att, uppdatera sådana framåtriktade uttalanden efter datumet för detta meddelande.

Alla tjänster, funktioner eller egenskaper som inte har släppts och som det hänvisas till i detta dokument, på vår webbplats eller i andra pressmeddelanden eller offentliga uttalanden och som för närvarande inte är tillgängliga kan ändras efter Workdays gottfinnande och kanske inte levereras som planerat eller överhuvudtaget. Kunder som köper Workday-tjänster bör fatta sina köpbeslut baserat på tjänster, egenskaper och funktioner som för närvarande är tillgängliga.

For further information: KONTAKT: För mer information: Patrick Evenden, Workday, E: patrick.evenden@workday.com Jonas Eklund, presskontakt, T: +(0) 46 704 93 96 97, E: jonas.eklund@thepr.network; Lovisa Fredriksson, presskontakt, T: +(0) 46 734 33 31 10, E: lovisa.fredriksson@thepr.network

Get Workday news by email.
Media inquiries? Please reach out.
Sure you want to leave the Workday newsroom based on this location?